Polityka prywatności portalu Edukeo

 1. OUTSOURCING SERVICES Krzysztof Szulc z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 81B/73A, 00-382 Warszawa, NIP 7722236885, REGON 101517653, działającą na podstawie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (dalej „Administrator Portalu”), będący właścicielem portalu www.edukeo.pl (dalej „Portal”) przywiązuje szczególną wagę do ochronyprywatności Użytkowników Portalu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.
 2. Przed skorzystaniem z Portalu należy skrupulatnie przeczytać poniższą Politykę Prywatności.Korzystając z Portalu każdy Użytkownik potwierdza, że akceptuje postanowienia PolitykiPrywatności i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Dane osobowe użytkowników Portalu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.
 4. Administrator Portalu stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 5.  Dane osobowe Użytkowników Portalu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Administratora Portalu wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Portalu i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług Portalu.
 6. Administrator Portalu ma wyłączny dostęp do bazy danych osobowych Użytkowników. Administrator Portalu nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danychosobowych użytkowników Portalu innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez Administratora Portalu dane osobowe użytkowników Portalu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
 7. Administrator Portalu gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Portal i korzystających z usług świadczonych w ramach Portalu. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Portalem, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Portalu. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
 8. Administrator Portalu stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików testowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika Portalu. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidulanych użytkownikach Portalu – stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu jego zalogowania, agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Portalu, optymalizowaniu emisji reklam na Portalu i usprawniania funkcjonowania Portalu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Pliki cookies mogą ponadto stosować współpracujący z Portalem reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Portalu.
 9. Portal zawiera odnośniki/linki do innych stron WWW. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
 10. Pytania i wątpliwości w zakresie prywatności użytkownicy Portalu mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: kontakt@edukeo.pl.​
 11. W przypadku zmiany obowiązującej Administratora Portalu prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Portalu.