Regulamin korzystania z portalu Edukeo

§ 1

Postanowienia ogólne

 1.  Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z portalu internetowego Edukeo dostępnego pod adresem www.edukeo.pl (dalej: „Portal”). 
 2.  Właścicielem Portalu jest OUTSOURCING SERVICES Krzysztof Szulc z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 81B/73A, 00-382 Warszawa, NIP 7722236885, REGON 101517653, działającą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej „Administrator Portalu”).
 3.  Portal nie udziela pomocy ani porad edukacyjnych. Jest jedynie Portalem umożliwiający uzyskanie dostępu do informacji, szkoleń, kursów i pomocy dydaktycznych z zakresu edukacji pozaszkolnej. Przed skorzystaniem z Portalu należy skrupulatnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystając z Portalu każdy Użytkownik niezarejestrowany, Uczeń, Nauczyciel oraz Organizator Wydarzenia potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego obowiązujące w tym zakresie.
 5.  Zasady dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie pod nazwą „Polityka prywatności w Portalu Edukeo”, dostępnym na Portalu. Administrator Portalu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych pomiędzy Użytkownikami Portalu.   
§ 2

Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin, przy czym jego zapisy dotyczą wszystkich Użytkowników Portalu.
 2. Portal - zespół stron internetowych składających się na platformę internetową, zamieszczoną pod adresem www.edukeo.pl, będąca własnością Administratora Portalu.
 3. Administrator Portalu - jest OUTSOURCING SERVICES Krzysztof Szulc z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 81B/73A, 00-382 Warszawa, NIP 7722236885, REGON 101517653, działającą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  
 4. Rejestracja – czynność polegająca na przesłaniu przez Użytkownika do Usługodawcy wypełnionego formularza rejestracyjnego za pomocą Portalu oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, w wyniku której Użytkownik otrzymuje login i hasło dające dostęp do jego Konta.
 5. Konto - przestrzeń sieciowa Ucznia, Nauczyciela oraz Organizatora Wydarzenia w Portalu, dostępna po zalogowaniu (tj. podaniu loginu i hasła) obejmująca zbiór danych danego Użytkownika i umożliwiająca w/w Użytkownikom korzystanie z ich uprawnień w Portalu, w tym w szczególności wprowadzanie, korzystanie i zarządzanie danymi i innymi elementami związanymi z użytkowaniem Portalu, dostępem do poszczególnych Modułów czy funkcjonalności.
 6.  Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Portal lub korzystająca z poszczególnych jego Modułów lub usług. Użytkownicy w zależności od przysługujących im praw i obowiązków, dzielą się na następujące kategorię: Użytkowników niezarejestrowanych, Uczniów, Nauczycieli  oraz Organizatorów Wydarzeń.
 7.  Użytkownik niezarejestrowany - Użytkownik, który nie przeszedł pozytywnie procesu Rejestracji, korzystający z Portalu na zasadach wskazanych w § 3.
 8.  Uczeń – Użytkownik, który przeszedł pozytywnie proces Rejestracji, korzystający z Portalu na zasadach wskazanych w § 4.
 9.  Nauczyciel– Użytkownik, który przeszedł pozytywnie proces Rejestracji, korzystający z Portalu na zasadach wskazanych w § 5.
 10.  Organizatorzy Wydarzeń – Użytkownik wprowadzający dane do Modułu Wydarzeń, korzystający z Portalu na zasadach wskazanych w § 6.  
 11.  Oferty – Materiały informacyjne dotyczące usług nauczania zamieszczone przez Nauczycieli na Portalu. 
 12.  Zapytania – materiał informacyjny dotyczący usług nauczania zamieszczony przez Uczniów na Portalu. 
 13.  Reklamy – wszelkie widoczne treści reklamowe wyrażone w dowolnej formie. Użytkownik Niezarejestrowany, Uczeń, Nauczyciel oraz Organizator Wydarzenia wyrażają zgodę na zamieszczanie reklam w Portalu przez Administratora Portalu.
 14.  Moduł Ofert Nauczycieli – dzięki niemu Nauczyciele będą mogli dodawać oferty, a Uczniowie wyszukiwać możliwości uczestnictwa w zajęciach. Dodawanie ofert odbywać się będzie poprzez formularz online.
 15.  Moduł Zapytań Uczniów – umożliwia Uczniom, którzy nie znaleźli interesującej ich oferty zajęć lub chcieliby zebrać grupę mogą dodać swoje zapytanie do tego Modułu.
 16.  Moduł Wydarzeń – baza danych zawierająca wydarzenia takie jak konferencje, targi, seminaria i warsztaty o tematyce związanej z działalnością platformy. 
 17.  Moduł Rezerwacji – umożliwia Nauczycielom przyjęcie rezerwacji na oferowane przez siebie zajęcia.
 18.  Moduł Integracji z Systemem Płatności Online – umożliwia dokonanie płatności za wszelkie odpłatne części e-usługi online. 
 19.  Moduł Integracji z Systemem Płatności Online – umożliwia dokonanie płatności za wszelkie odpłatne części e-usługi online.
 20.  Moduł Komentarzy – umożliwia Uczniom, którzy skorzystali z oferty zawartej w Bazie Ofert Nauczycieli, wyrażenie oceny/opinii/komentarza dotyczącego Nauczyciela i wykonanych przez niego usług. 
 21.  Moduł Artykułów – umożliwia Nauczycielom stworzenie i publikację na łamach platformy własnych artykułów branżowych. 
 22.  Moduł Widomości – umożliwia wymianę wiadomości na zasadzie poczty wewnątrzplatformowej.
 23.  Moduł Mailingowy –umożliwia zainteresowanym użytkownikom automatyczne na wysyłanie wiadomości email o nowych ofertach spełniających ich oczekiwania na podany przez nich w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej.
 24.  Wiadomości – wiadomość elektroniczna przesłana pomiędzy Użytkownikami zarejestrowanymi, za pomocą Wewnątrz-portalowego komunikatora. 
 25.  Regulamin Świadczenia Usług „Przelewy24” – regulamin, na podstawie którego użytkownik Portalu może za pośrednictwem operatora płatności tj. DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ul. Kanclerska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, o kapitale zakładowym w wysokości 1.697.000 złotych w całości opłaconym, posiadająca NIP: NIP 781-173-38-52 (dalej „Operator”) dokonywać płatności związanych z korzystaniem z Portalu. Regulamin ten dostępny jest pod adresem http://www.przelewy24.pl/regulamin.htm. Uczeń, Nauczyciel oraz Organizator Wydarzenia chcąc dokonać płatności w systemie Przelewy24 zobowiązany jest do zaakceptowania ww. regulaminu. Operator płatności Przelewy24 zapewnia natychmiastowy transfer płatności. Operator zapewnia dokonywanie płatności w następujących formach płatności: za pomocą kart płatniczych (Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro), przelewów elektronicznych (PayU Express, przelewy bezpośrednie, przelewy tradycyjne).   

§ 3

Zasady korzystania z Portalu – Użytkownik niezarejestrowany 
 1. Użytkownik  niezarejestrowany  ma dostęp do:  
  a.  Modułu  Ofert Nauczycieli 
  b.  Modułu  Zapytań  Uczniów - na podstawowym  poziomie. 
 2. Użytkownik  niezarejestrowany  może:   
  a.  Przeglądać  oferty  znajdujące  się na Portalu. 
  ​b.  Przeglądać  Zapytania  Uczniów  bez możliwości  zobaczenia  szczegółów poszczególnych  zapytań. 
 3. Użytkownik  niezarejestrowany  nie jest zobowiązany  do opłaty  za wyżej  wymienione usługi  Portalu. 
 4. Użytkownik  niezarejestrowany  może w każdej chwili  utworzyć  Konto Ucznia, Nauczyciela  lub automatyczne  konto Organizatora  Wydarzenia. 

§ 4

Zasady korzystania z Portalu – Uczeń
 1.  Uczeń,  ma możliwość:
  a.  Wyszukiwania  i przeglądania  ofert  w Module  Ofert Nauczycieli, 
  b.  Wyszukiwania  i przeglądania  wydarzeń  w Module  Wydarzeń, 
  c.  Dokonania  rezerwacji  na zajęcia  w Module  Rezerwacji, 
  d.  Dokonania  płatności  w Module Integracji  z Systemem  Płatności  Online, 
  e.  Dodania  zapytania  do Modułu  Zapytań  Uczniów, 
  f.  Dodania  komentarzy  poprzez Moduł  Komentarzy, 
  g.  Dodania  i komentowania  artykułów  w Module  Artykułów, 
  ​h.  Wysyłania  i odbierania  wiadomości  poprzez Moduł  Wiadomości  i Moduł Mailingowy.

§ 5

Zasady korzystania z Portalu – Nauczyciel
 1. Nauczyciel  ma możliwość: 
  a.  Umieszczania  Ofert w Portalu, 
  b.  Wykupienia  konta PLUS i konta BUSINESS, o których  mowa w § 7 pkt3
  ​c.  Wyróżnienia  dodanych  przez  siebie  Ofert. 

§ 6

Zasady korzystania z Portalu – Organizatora Wydarzenia
 1.  Organizator  Wydarzenia  ma możliwość  dodania bezpłatnych  i płatnych  wydarzeń  o tematyce  związanej  z działalnością  Platformy. 

§ 7

Opłaty za korzystanie z Portalu
 1.  Założenie  Konta Ucznia  oraz dodawanie  zapytań  do Zapytań  Uczniów  jest bezpłatne.  
 2.  W przypadku  Nauczyciela  opłata wiąże  się z wykupieniem  konta  PLUS, BUSINESS,  wyróżnieniem  oferty.
 3.  Opłata, o której mowa w pkt. 2 wynosi  odpowiednio:  
  a.  PLUS– 10 PLN/miesiąc-20 PLN/3 miesiące—50 PLN/6 miesięcy—100 PLN/12 miesięcy
  b.  BUSINESS – 40 PLN/miesiąc—100 PLN/3 miesiące—180 PLN/6 miesięcy—320 PLN/12 miesięcy
  c.  Podświetlenie oferty  – 3 PLN/ miesiąc
  d.  Wyróżnienie oferty – 7 PLN/ miesiąc
  e.  Promowanie oferty w profilu ucznia – 20 PLN/miesiąc
 4. Dodanie  Wydarzenia  płatnego  przez Organizatora  Wydarzeń  wynosi  200 PLN. 
 5. Opłaty  o których mowa  w pkt. 3 za pełnowymiarowe  korzystanie  z Portalu  należy dokonać co miesiąc, chyba, że wskazano inaczej.
 6. Użytkownik  zarejestrowany  dokonuje  opłat za pomocą usługi  Przelewy24.  Płatności realizowane  są zgodnie  z Regulamin  Świadczenia  Usług  „Przelewy24”.
 7. W przypadku  chęci dokonania  opłaty  przelewem  tradycyjnym  należy  skontaktować się z Administratorem  Portalu. 
 8. Wskazane  w pkt. 3 i 4 ceny są cenami  brutto (zawierają  podatek VAT) i mogą podlegać  zmianie  w drodze zmiany  Regulaminu,  o czym  Nauczyciele  i Organizatorzy Wydarzeń  będą poinformowani  za pośrednictwem  Wewnątrz-portalowego komunikatora,  na dwa tygodnie  przed zmianą  cennika. 

§ 8

Obowiązki każdego Użytkownika
 1.  Użytkownik  zobowiązany  jest podać Administratorowi  Portalu  przy  rejestracji wyłącznie  prawdziwe  dane dotyczące  Jego osoby/firmy,  na podstawie  których Administrator  Portalu  ocenia  spełnianie  przez Użytkownika  określonych Regulaminem  warunków  formalnych  niezbędnych  do świadczenia  poszczególnych usług,  kwalifikacji  Użytkownika  do danej kategorii,  czy warunków  cenowych.  W przypadku  zaistnienia  zmian  danych,  o których  mowa w zdaniu  poprzednim Użytkownik  obowiązany  jest do ich bieżącej  aktualizacji.
 2. Użytkownik  zobowiązany  jest chronić  poufność  informacji  umożliwiających  dostęp do jego konta w Portalu.  Zakazane  jest udostępnianie  danych  przez Użytkownika osobom trzecim  oraz Użytkowanie  konta Użytkownika  przez  osoby trzecie. Administrator  Portalu  nie  ponosi odpowiedzialności  za wszelkie następstwa  nie dotrzymania  obowiązku,  o którym  mowa w zdaniach  poprzednich.
 3. Usługi  Portalu  przeznaczone  są wyłącznie  na użytek  własny  Użytkowników. Zabronione  jest jakiekolwiek  wykorzystywane  przez  Użytkownika danych znajdujących  się na Portalu  do celów komercyjnych.
 4. Użytkownik  nie  może umieszczać  w Portalu  treści  bezprawnych  oraz podejmować działań  mających  na celu zakończenie  działania  Portalu. 

§ 9

Działalność Portalu Edukeo
 1. Usługodawca  nie  gwarantuje  nieprzerwanej  i niezakłóconej  dostępności  do Portalu (lub  jego poszczególnych  Modułów).  Usługodawca  jest uprawniony  do przerw lub zakłóceń  w dostępności  i korzystaniu  z Portalu,  w szczególności,  gdy jest to spowodowane:   a.  koniecznością  naprawy,  rozbudowy,  modyfikacji  lub  konserwacji  sprzętu  albo oprogramowania; b.  przyczynami  niezależnymi  od Usługodawcy  (siła  wyższa,  działania  lub zaniechania  osób trzecich).
 2. Niedostępność  Portalu,  o której mowa w ust. 1 nie  stanowi  naruszenia  warunków świadczenia  usług. 
 3. Administrator  Portalu  dokłada starań, aby pochodzące  informacje  ukazujące  się na stronach  internetowych  Portalu  były  rzetelne,  kompletne,  zgodne  z prawdą i aktualne. Administrator  Portalu  nie  może jednak zagwarantować,  że każda informacja  spełnia  te warunki.  Dlatego  Administrator  Portalu  zastrzega,  że nie  ponosi odpowiedzialności  za skutki  wykorzystania  informacji  zawartych  na stronach  internetowych  Portalu  oraz za informacje  zamieszczone  na Portalu,   pochodzące od innych  osób niż  Administrator Portalu,  w szczególności  od samych  Uczniów,  Nauczycieli  i Organizatorów Wydarzeń.

§ 10

Blokada i usunięcie Konta
 1. W przypadku  stwierdzenia  przez Administratora  Portalu,  że  Uczeń,  Nauczyciel  lub Organizator  Wydarzenia  narusza  postanowienia  Regulaminu,  Administrator  Portalu może  zablokować  Konto lub  poszczególne  usługi  Portalu,  wraz z podaniem  w formie mailowej  lub Wewnątrz-portalowego  komunikatora  przyczyny  takiego  postępowania.
 2. Administrator  odblokuje  Konto lub inne  zablokowane  usługi  według  własnego uznania,  po zrealizowaniu  przez  Ucznia,  Nauczyciela  lub  Organizatora  Wydarzenia działań  wskazanych  przez  Administratora  jako rekompensatę  przyczyny  blokady  albo po upływie  określonego  czasu wskazanego  przez Administratora  jako sankcję za naruszanie  Regulaminu,  pod warunkiem,  że Użytkownik  da należytą  gwarancję dalszego  przestrzegania  Regulaminu.
 3. Konto może  ponadto zostać usunięte  przez Administratora  bez jakichkolwiek uprzedzeń,  co spowoduje całkowite  i bezpowrotne  usunięcie  Konta z Portalu,  jeżeli Administrator  stwierdzi,  iż  Użytkownik  rażąco lub nagminnie  narusza  postanowienia Regulaminu,  a w szczególności  korzysta  z Portalu  w sposób sprzeczny  z jego przeznaczeniem. 
 4. Zablokowanie  lub usunięcie  Konta  Nauczyciela,  który dokonał  opłat za konto   PLUS, BUSINESS, podświetlenie oferty, wyróżnienie  oferty, promowanie oferty w panelu ucznia  za okres w którym  nastąpiło  zablokowanie  lub usunięcie  konta, wiąże  się z proporcjonalnym  zwrotem  opłaty.

§ 11

Wymagania techniczne niezbędne do użytkowania Portalu
 1. Warunkiem  korzystania  z Portalu  jest spełnienie  wymagań,  o których  mowa w niniejszym  paragrafie. Wymagania  techniczne  dotyczące  korzystania  z Portalu  są następujące: 
  a.  Dostęp do sieci  Internet. 
  b.  System  operacyjny:  Windows  XP lub nowszy,  Mac OS. 
  c.  Przeglądarka  internetowa:  Microsoft  Internet  Explorer  8.0 lub  nowszą,  bądź Google Chrome  28 lub nowszą  bądź Mozilla  Firefox  22 lub  nowszą  bądź Safari  3 lub  nowszą; 
  d.  Włączenie  JavaScript  w przeglądarce  internetowej.
 2. Administrator  Portalu  nie  zapewnia  warunków  technicznych  wskazanych  w ust. 1 i 2 powyżej.  Użytkownik  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z zapewnieniem  warunków technicznych,  o których  mowa w zdaniu  poprzednim  (w szczególności  koszty  dostępu do sieci  Internet).

§ 12

Reklamacje
 1. Reklamacje  wynikające  z nieprawidłowego  działania  Portalu  należy  składać poprzez przesłanie  wiadomości  e-mail  na adres poczty  elektronicznej  kontakt@edukeo.pl lub w formie  pisemnej  na adres siedziby  Administratora  Portalu.
 2. W wypadku,  gdy treść reklamacji  jest czytelna,  Administrator  Portalu  dołoży  starań, aby rozpatrzeć  reklamację  w terminie  14 dni od daty jej otrzymania  wraz ze wszystkimi  wymaganymi  przez  Administratora  Portalu  informacjami.  Odpowiedź zostanie  przesłana  na adres Ucznia,  Nauczyciela  lub Organizatora  Wydarzenia podany w Portalu  lub przekazana  w innej  formie.
 3. W przypadku  Użytkowników  będących  konsumentami  brak rozpatrzenia  reklamacji  w terminie  14 dni  oznacza  jej uznanie.
 4. Użytkownik  serwisu  będący konsumentem  ma prawo do odstąpienia  od umowy  w terminie  14 dni  od jej zawarcia  bez podania  przyczyny,  o ile  usługa  nie  została wykonana  za zgodą konsumenta  - wówczas  niniejsze  prawo wygasa. 

§ 13

Polityka plików cookies
 1. Administrator  Portalu  informuje,  iż  podczas korzystania  z Portalu  w komputerze Użytkownika  zapisywane  są krótkie  informacje  tekstowe zwane  "cookies"  (dalej:  pliki „cookies”)  lub  stosowane  są inne  technologie  (np. local  storage). Instalacja  plików „cookies”  jest konieczna  do prawidłowego  użytkowania  Portalu.
 2. Użytkownik  może  usunąć  pliki  „cookies”  umieszczone  na jego urządzeniu  końcowym lub zablokować  funkcję  zapisywania  plików  „cookies”  w pamięci  swojego komputera wybierając  odpowiednie  opcje w ustawieniach  swojej przeglądarki  internetowej,  może to jednak ograniczyć  możliwości  korzystania  ze stron Portalu  oraz uniemożliwić Użytkownikowi  sprawne korzystanie  z Portalu.
 3. Więcej informacji  na temat  stosowanych  plików  „cookies”  zawiera  dostępna na Portalu  - Polityka  prywatności  w Portalu  Edukeo. 

§ 14

Zmiany Regulaminu portalu
 1. Niniejszy  Regulamin  Portalu  wchodzi  w życie  z dniem  opublikowania  na Portalu.
 2.  Administrator  Portalu  zastrzega  sobie prawo do zmiany  niniejszego  Regulaminu  w każdym  czasie.  Zmiany  niniejszego  Regulaminu  wchodzą  w życie  i są wiążące  dla wszystkich  Użytkowników  14 dni po ich  opublikowaniu  na Portalu,  z zastrzeżeniem  § 7 ust. 8.
 3. Użytkownik  Portalu  zobowiązany  jest do bieżącego  zapoznawania  się ze zmianami niniejszego  Regulaminu.
 4. W  przypadku  braku  akceptacji  zmiany  regulaminu,  Użytkownik  powinien poinformować  o  tym  Administratora  w  terminie  14  dni  od  powzięcia  widomości  o zmianie  regulaminu. 

§ 15

Postanowienia końcowe
 1. Jeżeli któreś z postanowień Regulaminu jest nieważne w całości albo części, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na pozostałe postanowienia Regulaminu.
 2. W razie sporu z Użytkownikami strony określają jako właściwy sąd siedziby Administratora Portalu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez użytkownika serwisu.
 4. W przypadku niezgodności postanowień regulaminu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się właściwe przepisy prawa cywilnego